ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΖΩΗ

Βασικός στόχος του «Νεολαία ’17-’27» είναι η διασφάλιση της ενεργούς συμμετοχής των νέων στις αποφάσεις και στους θεσμούς που επηρεάζουν τη ζωή τους. Η ενίσχυση της συμμετοχής όλων των νέων στη δημοκρατική ζωή σημαίνει ότι οι νέοι μπορούν να συμμετέχουν στους υφιστάμενους θεσμούς της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας αλλά και να δραστηριοποιούνται εκτός επίσημων πολιτικών θεσμών σε οργανωμένα σύνολα της κοινωνίας πολιτών.

Πώς λοιπόν μπορεί να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των νέων, τόσο στο φυσικό όσο και στο ψηφιακό περιβάλλον; Πώς μπορεί να καλλιεργηθεί μια κουλτούρα δημοκρατικής συμμετοχής και να ενδυναμωθούν οι νέοι προς αυτή την κατεύθυνση; Πώς μπορούν να ενισχυθούν οι μηχανισμοί που προάγουν τη συμμετοχή των νέων σε διαδικασίες και δομές λήψης αποφάσεων, αλλά και πώς οι νέοι μπορούν να γίνουν πραγματικά υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες;