ΠΡΟΣΙΤΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΜΑΘΗΤΕΙΑ

ΠΡΟΣΙΤΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΜΑΘΗΤΕΙΑ

Η εκπαίδευση των νέων αποτελεί βασική προτεραιότητα και δέσμευση του «Νεολαία ’17-’27». Είναι αδιαπραγμάτευτο κοινωνικό αγαθό, ατομικό δικαίωμα και αφετηρία για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Είναι βασικό εφόδιο για την ενδυνάμωση της προσωπικότητάς των νέων, την απόκτηση γνώσεων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, για τη μετάβασή τους στην αγορά εργασίας και την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά. Πώς θα ήταν οι νέοι χωρίς προσιτή και ποιοτική εκπαίδευση; Πώς μπορούμε να την εξασφαλίσουμε; Τι είδους κατάρτιση και ποιες συνθήκες μαθητείας χρειάζονται οι νέοι ώστε να αποκτούν ουσιαστικά εφόδια για το μέλλον τους;
Ο δεύτερος στόχος του «Νεολαία ’17-27» εξετάζει το πλαίσιο και τις στρατηγικές που απαιτούνται στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη μαθητεία ώστε οι νέοι να αφομοιώνουν δημιουργικά τη γνώση, να αναπτύσσουν δεξιότητες και να αποκτούν αυτοπεποίθηση που θα τους επιτρέπουν να ανταποκρίνονται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.