ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ

Ο πρώτος στόχος του «Νεολαία ’17-’27» αναγνωρίζει ότι η αυτονομία και η ανεξαρτησία των νέων είναι προϋποθέσεις για την ομαλή μετάβαση των νέων στην ενήλικη ζωή. Πώς οι νέοι μπορούν να αποκτήσουν τις κατάλληλες βάσεις για να ανταποκρίνονται σε όλες τις «μεταβάσεις» που συνδέονται με την ηλικία τους; Πώς μπορούν να υποστηριχθούν όσοι δεν ακολουθούν ένα «παραδοσιακό μοντέλο» μετάβασης (ολοκλήρωση σπουδών-εύρεση εργασίας- μετακόμιση σε προσωπική κατοικία); Ποιοι φορείς και ποιες δυνάμεις χρειάζεται να ενεργοποιηθούν ώστε οι νέοι να είναι αυτόνομοι και να λαμβάνουν υπεύθυνες αποφάσεις; Πώς μπορεί η αυτονομία να συνοδεύεται από μικρότερη εξάρτηση από την οικογένεια, τους φίλους και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον;

Ο στόχος αυτός διαπερνά οριζόντια το «Νεολαία ’17-’27» και δείνει τον «προσανατολισμό» και στους άλλους στόχους του, οι οποίοι συνθέτουν συνολικά το πλαίσιο στρατηγικής και δράσεων για την ενδυνάμωση των νέων.