Ποιοτική εκπαίδευση - Οι υποστόχοι

Είναι σημαντικό να παρέχουμε σε όλα τα παιδιά προβάδισμα για επιτυχία στο σχολείο και να διασφαλίζουμε στο οικογενειακό τους περιβάλλον τις κατάλληλες προϋποθέσεις για συμμετοχή, οικονομική προσιτότητα και ποιότητα.

Ειδικότερα, χρειάζεται:

2.1.1. Η ενίσχυση της προσχολικής αγωγής για μια ομαλή μετάβαση των παιδιών στο δημοτικό σχολείο.

2.1.2. Η πρόσβαση των περισσότερο ευάλωτων παιδιών στην προσχολική αγωγή προκειμένου να ενισχυθεί η εκπαίδευσή τους και οι ευκαιρίες επιλογής τους στη, μετέπειτα, ενήλικη ζωή τους.

2.1.3. Η κατάλληλη προετοιμασία του εκπαιδευτικού δυναμικού με έμφαση στην υποστήριξη των περισσότερων ευάλωτων παιδιών και η συμβουλευτική υποστήριξη του άμεσα οικογενειακού περιβάλλοντός τους.

Δείκτες παρακολούθησης

 • Ποσοστό παιδιών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (φτωχών νοικοκυριών, μουσουλμανοπαίδων, προσφυγόπουλων, ρομά) που φοιτούν στην προσχολική αγωγή.
 • Γονικός προσδιορισμός του κόστους φοίτησης του παιδιού στο σχολείο.
 • Ποσοστό γονέων και κηδεμόνων που έλαβαν συμβουλευτική υποστήριξη.
 • Ποσοστό παιδιών που φοιτούν στην προσχολική αγωγή (δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία).
 • Αριθμός δημόσιων και ιδιωτικών νηπιαγωγείων• αριθμός διδακτικού-διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού.
 • Αριθμός προγραμμμάτων για την ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων των νηπίων Ρομά.
 • Ποσοστό οικογενειών Ρομά που συμμετέχουν σε προγράμματα ενδυνάμωσης της σχέσης Οικογένειας – Σχολείου.

Η προαγωγή της προσωπικής ανάπτυξης του κάθε παιδιού και νέου, με απόλυτο σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες του, τίθεται στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας προκειμένου να έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να προσαρμόζονται στις αλλαγές.

Προς την κατεύθυνση αυτή θεωρούνται απαραίτητα τα εξής:

2.2.1. Η διασφάλιση της παραμονής και της ολοκλήρωσης της φοίτησης όλων των παιδιών και των νέων στην εκπαιδευτική διαδικασία, ανεξαρτήτως πολιτισμικής, εθνικής ή κοινωνικής ομάδας από την οποία προέρχονται ή στην οποία ανήκουν.

2.2.2. Η παροχή ελκυστικού σχολικού περιβάλλοντος για την ενίσχυση της επιτυχούς γνώσης και δημιουργικής έκφρασης και συμμετοχής όλων των παιδιών και των νέων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

2.2.3. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός ως μια συνεχή διαδικασία που βοηθά τους νέους να προβούν σε τεκμηριωμένες επιλογές τόσο της εκπαιδευτικής όσο και της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

2.2.4 Η προάσπιση του δικαιώματος του μαθητή στον ελεύθερο χρόνο και η υποστήριξη της δημιουργικής επαφής και επικοινωνίας γονέων και παιδιών.

Δείκτες παρακολούθησης

 • Ποσοστό μαθητών που φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (δημόσια και ιδιωτικά δημοτικά).
 • Aναλογία διδακτικού προσωπικού προς τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Αριθμός μαθητών που φοιτούν σε ειδικές τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία-δημοτικά).
 • Αριθμός παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Αριθμός μαθητών Ρομά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Ποσοστό μαθητών που φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (δημόσια και ιδιωτικά γυμνάσια και λύκεια) .
 • Αναλογία διδακτικού προσωπικού προς τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Αριθμός σχολικών μονάδων (γυμνάσια-λύκεια)
 • Αριθμός μαθητών που φοιτούν σε ειδικές τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δημόσια και ιδιωτικά γυμνάσια-λύκεια).
 • Αριθμός παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 • Αριθμός μαθητών Ρομά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 • Ποσοστό σχολείων που διαθέτουν υποστηρικτικά τμήματα για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
 • Ποσοστό σχολείων με κατάλληλες υποδομές και εξοπλισμό.
 • Ποσοστό νέων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που εγκαταλείπουν πρόωρα τη σχολική εκπαίδευση.
 • Ποσοστό σχολείων που διαθέτουν ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (διαμεσολαβητές, κοινωνικοί λειτουργοί, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ψυχολόγοι)
 • Ποσοστό μαθητών που αποφοίτησαν από τα γυμνάσια και λύκεια της χώρας.
 • Ποσοστό μαθητών με χαμηλές επιδόσεις στα μαθηματικά (Cedefop).
 • Ποσοστό μαθητών με χαμηλές επιδόσεις στην κατανόηση κειμένου.
 • Ποσοστό μαθητών με χαμηλές επιδόσεις σε φυσικές επιστήμες (PISA).
 • Θέση χώρας για την επίδοση στην κατανόηση κειμένου.
 • Ποσοστό νέων 18-24 ετων που εγκαταλείπουν πρόωρα τη σχολική εκπαίδευση.
 • Ποσοστό νέων που έχουν απευθυνθεί στα ΚΣυΠ.
 • Ποσοστό γονέων που έχουν παρακολουθήσει τις Σχολές Γονέων.
 • Δείκτης ικανοποίησης νέων για το σχολικό περιβάλλον.
 • Δείκτης ικανοποίησης νέων για το εκπαιδευτικό προσωπικό.
 • Δείκτης ικανοποίησης γονέων και κηδεμόνων για το εκπαιδευτικό περιβάλλον.
 • Δείκτης ικανοποίησης γονέων και κηδεμόνων για το εκπαιδευτικό δυναμικό.

Είναι σημαντικό οι νέοι να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι ώστε να εισέλθουν με επιτυχία και αξιώσεις στο επάγγελμα που επιλέγουν, όπως και να αισθάνονται ότι οι επιλογές τους δεν αποτελούν φραγμούς για περαιτέρω εξέλιξη και βελτίωση.

Στο πλαίσιο αυτό χρειάζεται:

2.3.1 Η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και ασφαλών επαγγελματικών εξόδων στους απόφοιτους της ΕΕΚ.

2.3.2 Η ενίσχυση της κινητικότητας των αποφοίτων των ΕΕΚ στην ανώτατη εκπαίδευση δημιουργώντας προγράμματα γεφύρωσης και/ή ενσωματώνοντας εγκάρσιες δεξιότητες σε όλα τα επίπεδα της ΕΕΚ.

2.3.3 Η διασφάλιση ότι οι μαθησιακές ανάγκες των νέων ικανοποιούνται μέσω κατάλληλης πρόσβασης σε κατάλληλα προγράμματα μάθησης και δεξιοτήτων ζωής.

2.3.4 Η υποστήριξη ενός συνεχούς διαλόγου μεταξύ όλων των εταίρων για ένα αποδοτικό σύστημα μαθητείας.

2.3.5 Η υποστήριξη της δια βίου εκπαίδευσης και της παροχής ευκαιριών για τη συμμετοχή και την πρόσβαση σε προγράμματα ενίσχυσης και βελτίωσης των δεξιοτήτων.

2.3.6 Η ενίσχυση της ποιότητας και της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών της ΕΕΚ.

Δείκτες παρακολούθησης

 • Ποσοστό μαθητών που φοιτούν στα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ όλων των Υπουργείων αναλογία διδακτικού προσωπικού προς τους μαθητές στα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ όλων των Υπουργείων.
 • Αριθμός παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν στα ΕΠΑΛΕΠΑΣ όλων των Υπουργείων.
 • Ποσοστό νέων που ολοκλήρωσε τις σπουδές του στα σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Ποσοστό νέων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που ολοκλήρωσε τις σπουδές του στα σχολεία
 • Δεύτερης Ευκαιρίας, ανά ηλικία, φύλο.
 • Ποσοστό μαθητών που αποφοιτήσαν από τα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ όλων των Υπουργείων.
 • Αριθμός νέων που ολοκλήρωσε την κατάρτισή του από τα ΚΔΜ.
 • Αριθμός διαβουλεύσεων με τους εταίρους.
 • Αριθμός σπουδαστών/τριών στη Μεταδευτεροβάθμια (μη τριτοβάθμιου επιπέδου), κατανομή ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
 • Αριθμός σπουδαστών/τριών που ολοκλήρωσαν από τη Μεταδευτεροβάθμια (μη τριτοβάθμιου επιπέδου).
 • Δείκτης ικανοποίησης νέων για το εκπαιδευτικό περιβάλλον.
 • Δείκτης ικανοποίησης νέων για το εκπαιδευτικό δυναμικό.
 • Δείκτης ικανοποίησης νεών για το εργασιακό περιβάλλον.
 • Δείκτης ικανοποίησης γονέων και κηδεμόνων για το εκπαιδευτικό περιβάλλον.
 • Δείκτης ικανοποίησης γονέων και κηδεμόνων για το εκπαιδευτικό δυναμικό.

Είναι σημαντικό οι νέοι να επωφελούνται μιας ολοκληρωμένης εκπαίδευσης με μακροπρόθεσμα οφέλη τόσο για τους ίδιους όσο και για την κοινωνία γενικότερα.

Ειδικότερα, προτείνονται:

2.4.1. Η βελτίωση των επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας ολοκλήρωσης των σπουδών συμπεριλαμβανομένης και της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης από όλες τις ομάδες πληθυσμού των νέων.

2.4.2. Η ενδυνάμωση της σύνδεσης ανάμεσα στην ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία.

2.4.3. Η βελτίωση της σύνδεσης της ανώτατης εκπαίδευσης με την κοινωνία και την αγορά εργασίας, ενισχύοντας τη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων.

2.4.4. Η ενίσχυση της διασφάλισης της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Δείκτες παρακολούθησης

 • Ποσοστό νέων πτυχιούχων, συμπεριλαμβανομένων των νέων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
 • Ποσοστό νέων κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συμπεριλαμβανομένων των νέων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
 • Ποσοστό νέων διδακτόρων συμπεριλαμβανομένων των νέων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
 • Αριθμός νέων που έφυγαν από την Ελλάδα - εκκροή εξειδικευμένων ανθρώπων (brain drain).
 • Αριθμός νέων υποτρόφων συμπεριλαμβανομένων των νέων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ποσοστό αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που απασχολούνται σε θέσεις εργασίας που απαιτούν χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης (CEDEFOP 2017).
 • Ποσοστό νέων που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους μέσω της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης
 • Αριθμός Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Σχολών, τμημάτων.
 • Αναλογία Διδακτικού προσωπικού προς προπτυχιούχους φοιτητές.
 • Ποσοστό απασχόλησης προσφάτων αποφοίτων βάσει επιπέδου εκπαίδευσης που ολοκληρώθηκε (ηλικίας 20-34 ετών που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση 1-3 έτη πριν από το έτος αναφοράς).
 • Μαθησιακή κινητικότητα για αποφοίτους πρώτου πτυχίου και αποφοίτους μεταπτυχιακού.
 • Δείκτης ικανοποίησης φοιτητών για το εκπαιδευτικό περιβάλλον.
 • Δείκτης ικανοποίσης φοιτητών για τους εκπαιδευτικούς.
Leave a reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *