Συντονιστικός διοικητικός φορέας

Αρμόδια διοικητική δομή συντονισμού και παρακολούθησης της Στρατηγικής ήταν μέχρι σήμερα η Διεύθυνση Νέας Γενιάς , όπως αποτυπώνεται στο άρθρο 67 του ΠΔ18/2018.

Με την επανασύσταση στο ΥΠΠΕΘ της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, βάσει των Πρωθυπουργικών εξαγγελιών του 2017 και των αποφάσεων του ΚΥΣΚΟΙΠ (10/05/2018), αρμόδια διοικητική Δομή για την εφαρμογή και παρακολούθηση της Στρατηγικής για τη Νεολαία θα είναι εφεξής η Γενική Γραμματεία.

Η επανασύσταση της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς διασφαλίζει:

 • Τη δυνατότητα κεντρικού συντονισμού των οριζόντιων πολιτικών.
 • Την εξάλειψη επικαλυπτόμενων αρμοδιοτήτων, όπως αυτές παρατηρήθηκαν έντονα, όταν το χαρτοφυλάκιο της Νέας Γενιάς συνδυάστηκε με άλλα θεματικά χαρτοφυλάκια, όπως των Εκπαιδευτικών ή των Εργασιακών θεμάτων.
 • Την εκπροσώπηση των πολιτικών για τις νέες και τους νέους και εμμέσως και της ίδιας της νεολαίας στο ανώτατο όργανο κυβερνητικής πολιτικής, εντός και εκτός της χώρας.

Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, βάσει της απόφασης του ΚΥΣΚΟΙΠ στις 10/05/2018 αναλαμβάνει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Συντάσσει την Εθνική Στρατηγική με στόχο την εφαρμογή πολιτικών σε θέματα νεολαίας.
 • Διαβουλεύεται με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη.
 • Αποτυπώνει τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων.
 • Εισηγείται είτε σε επίπεδο νομοθετικών ρυθμίσεων είτε σε επίπεδο ήπιων πολιτικών.
 • Επιβεβαιώνει και παρεμβαίνει επικουρικά, εφόσον χρειάζεται, στις αποφάσεις, οδηγίες, δράσεις των Υπουργείων, προκειμένου να αναπτυχθούν οι πιθανά αναγκαίες συνέργειες και να διασφαλιστεί η εναρμόνιση με τους Στόχους της Στρατηγικής «Νεολαία ’17-27».
 • Παρακολουθεί και αξιολογεί, σε συνεργασία με τα Υπουργεία, τα αποτελέσματα της εφαρμογής των πολιτικών βάσει των δεικτών που έχουν καθορισθεί.
 • Παρακολουθεί και συμμετέχει στην ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών για τη νεολαία σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.
 • Εκπροσωπεί την κυβερνητική πολιτική για θέματα νεολαίας σε Όργανα και Επιτροπές των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών (ΕΕ, Συμβούλιο της Ευρώπης, ΟΗΕ, ΟΥΝΕΣΚΟ, κ.λ.π.) και αναπτύσσει συνέργειες με ομόλογους φορείς σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.
 • Συντάσσει την Ετήσια Έκθεση Προόδου για θέματα Νεολαίας.
 • Συμμετέχει και συντονίζει το υπό σύσταση όργανο διϋπουργικής συνεργασίας για την επικαιροποίηση της Στρατηγικής «Νεολαία ’17-27».
Leave a reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *