Μείωση ανισοτήτων μεταξύ των νέων - Οι υποστόχοι

Η υποστήριξη των νέων με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργό και ισότιμη συμμετοχή τους αλλά και τις δυνατότητες αυτονομίας τους. Στο πλαίσιο αυτό θεωρούνται αναγκαία τα παρακάτω:

6.1.1. Η δημιουργία προϋποθέσεων εξειδικευμένης υποστήριξης για την κατάρτιση νέων ατόμων με αναπηρία.

6.1.2. Η προώθηση ολοκληρωμένων διαδικασιών αποϊδρυματοποίησης, αποκατάστασης και επανένταξης ενηλίκων νέων ΑμεΑ.

6.1.3. Η πρόσβαση νέων ΑμεΑ στον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την ψυχαγωγία, όπως επίσης και η διευκόλυνση της κινητικότητάς τους και η συνύπαρξή τους με ανθρώπους χωρίς αναπηρία.

6.1.4. Η υποστήριξη των οικογενειών που φροντίζουν νέους με αναπηρία.

Δείκτες παρακολούθησης

 • Ποσοστό νέων με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις.
 • Ποσοστό νέων με αναπηρία που λαμβάνουν εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαιδευτικής υποστήριξης.
 • Ποσοστό νέων με αναπηρία που λαμβάνουν εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης.
 • Ποσοστό νέων με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις που λαμβάνουν υποτροφίες φοίτησης
 • Ποσοστό νέων με αναπηρία που συμμετέχουν σε προγράμματα αυτόνομης διαβίωσης (Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ).
 • Ποσοστό νέων ΑμεΑ που εργάζονται.
 • Ποσοστό νέων με αναπηρία που συμμετέχουν σε καλλιτεχνικές ή αθλητικές ομάδες.
 • Ποσοστό νέων με αναπηρία που συμμετέχουν σε προσαρμοσμένες δραστηριότητες ψυχαγωγίας.
 • Ποσοστό γονέων νέων με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις που λαμβάνουν υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης

Σημαντική διάσταση της μείωσης των ανισοτήτων που αντιμετωπίζουν οι νέοι αποτελεί η προώθηση ίσων ευκαιριών και η βελτίωση της ισότητας μεταξύ νέων αντρών και γυναικών, που σημαίνει ισότιμη προβολή, ενδυνάμωση, ευθύνη και συμμετοχή των νέων γυναικών και αντρών σε όλους τους τομείς του δημόσιου και του ιδιωτικού βίου.

Παράλληλα, είναι απαραίτητες δράσεις και πολιτικές που στοχεύουν στην άρση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου και εξασφαλίζουν μια δίκαιη, ισότιμη και αξιοπρεπή πρόσβαση και μεταχείριση από τη διοίκηση την οποία δικαιούνται όλοι οι πολίτες ενός κράτους. Προς την κατεύθυνση αυτή προτείνονται:

6.2.1. Η ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές.

6.2.2. Η πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των νέων γυναικών και των κοριτσιών.

6.2.3. Αναγνώριση των δικαιωμάτων που διαφυλάσσει το νομικό πλαίσιο για την ταυτότητα φύλου και τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Δείκτες παρακολούθησης

 • Ποσοστό νέων γυναικών στην αγορά εργασίας.
 • Μερική απασχόληση ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης και κατανομή πληθυσμού με μερική απασχόληση εργασίας ανά φύλο, οικονομική δραστηριότητα και αιτία μερικής απασχόλησης.
 • Ποσοστό νέων γυναικών σε διευθυντικές θέσεις.
 • Αριθμός καταγγελιών σεξουαλικής παρενόχλησης.
 • Ποσοστό νέων γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, συμπεριλαμβανομένων και των νέων γυναικών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
 • Ποσοστό νέων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.
 • Ποσοστό νέων που έχουν αιτηθεί διόρθωση του καταχωρημένου φύλου.

Ειδικές ομάδες νέων που εξετάζονται εδώ είναι νέοι που ανήκουν στη μουσουλμανική κοινότητα καθώς και οι νέοι Ρομά. Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται, βεβαίως και η δραστηριοποίηση στο επίπεδο της υποστήριξης νέων μεταναστών και αιτούντων ασύλου.

Ειδικότερα, χρειάζεται να εξασφαλιστεί:

6.3.1. Η υποστήριξη και ένταξη νέων που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες.

6.3.2. Η υποστήριξη και ένταξη νέων μεταναστών και αιτούτων ασύλου και διεθνούς προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανηλίκων.

6.3.3. Η υποστήριξη και ένταξη νέων Ρομά.

Δείκτες παρακολούθησης

 • Ποσοστό νέων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (μετανάστες, αιτούντες άσυλο, Ρομά).
 • Ποσοστό νέων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στην αγορά εργασίας.
 • Ποσοστό νέων προσφύγων και μεταναστών με υψηλό επίπεδο ελληνομάθειας.

6.4.1 Η υποστήριξη σχολικών δομών και προσωπικού για την καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού.

6.4.2. Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης για τους νέους παραβάτες και υποστήριξη για την επανένταξή τους.

6.4.3. Η ευαισθητοποίηση γύρω από τη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο.

6.4.4. Η πρόληψη φαινομένων βίαιης ριζοσπαστικοποίησης.

Δείκτες παρακολούθησης

 • Ποσοστό νέων που έρχονται αντιμέτωποι με σχολικό εκφοβισμό.
 • Ποσοστό νέων σε καταστήματα κράτησης.
 • Ποσοστό νέων που συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης μέσα στα καταστήματα κράτησης.
 • Ποσοστό νέων που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα για τη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο.
 • Ποσοστό νέων που έπεσαν θύματα ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η πρόληψη καταστάσεων που θέτουν τους νέους σε κίνδυνο αλλά και η υποστήριξη και ενεργοποίηση αυτών των νέων που αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις για τη σταδιακή ενσωμάτωσή τους στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό όταν πια εξέλθουν από τον κίνδυνο. Τα παιδιά ηλικίας 0-17 ετών που απειλούνται ή έχουν εγκλωβιστεί σε καταστάσεις αποκλεισμού αποτελούν άλλωστε βασική ομάδα στόχου της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (2018), καθώς αναγνωρίζεται ότι έχουν λιγότερες πιθανότητες να είναι καλοί μαθητές, να είναι υγιή και να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους αργότερα στη ζωή τους, σε σχέση με τους συνομηλίκους τους που μεγαλώνουν σε καλύτερες συνθήκες.

Την ίδια στιγμή η έμφαση στην πρόληψη και η ενίσχυση της αντιμετώπισης των καταστάσεων που μπορεί να φέρουν τους νέους σε κίνδυνο, η καταπολέμηση του στιγματισμού, η άρση των αποκλεισμών, η επανένταξη και το άνοιγμα της κοινωνίας σε αυτούς τους νέους συνιστούν τους άξονες αυτού του υποστόχου.

Συγκεκριμένα ο υποστόχος εμπερικλείει τα παρακάτω:

6.5.1. Υποστήριξη νέων που απειλούνται από τη φτώχεια.

6.5.2. Υποστήριξη νέων που έπεσαν θύματα ενδοοικογενειακής βίας και σεξουαλικής κακοποίησης ή θύματα διακίνησης/ εμπορίας ανθρώπων.

6.5.3. Υποστήριξη νέων με εξαρτήσεις.

6.5.4. Ενίσχυση πλαισίου αναζήτησης εξαφανισμένων παιδιών και νέων.

6.5.5. Υποστήριξη παιδιών και νέων που βρίσκονται σε προγράμματα αναδοχής ή υιοθεσίας.

Δείκτες παρακολούθησης

 • Ποσοστό νέων που απειλούνται από τη φτώχεια.
 • Ποσοστό νέων που αντιμετωπίζουν σοβαρή υλική στέρηση.
 • Ποσοστό νέων που ζουν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας.
 • Αριθμός θυμάτων εμπορίας ανθρώπων ανά φύλο, ηλικία και υπηκοότητα.
 • Ποσοστό νέων που βρίσκονται σε κέντρα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων μεταναστών και προσφύγων.
 • Ποσοστό νέων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με εξαρτήσεις.
 • Ποσοστό νέων μητέρων- χρηστών που συμμετέχουν σε προγράμματα υποστήριξης.
 • Ποσοστό νέων που κάνουν χρήση της γραμμής για τα εξαφανισμένα παιδιά.
 • Ποσοστό νέων που έχουν εξαφανιστεί και το αντίστοιχο ποσοστό όσων έχουν εντοπιστεί.
 • Ποσοστό νέων που βρίσκονται σε ορφανοτροφεία ή ιδρύματα.
 • Ποσοστό νέων που υιοθετούνται.
 • Ποσοστό νέων που συμμετέχουν σε προγράμματα αναδοχής.
Leave a reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *