Ενίσχυση συμμετοχής στη δημοκρατική ζωή - Οι υποστόχοι

5.1.1. Εκπαίδευση στην ιδιότητα του δημοκρατικού πολίτη στο πλαίσιο του σχολείου, ήτοι: καλλιέργεια ηθικής και κοινωνικής υπευθυνότητας στους νέους προκειμένου να ενδιαφερθούν για την πολιτική και να σκέφτονται τους εαυτούς τους ως ενεργούς πολίτες• πολιτικός εγγραμματισμός, ο οποίος συνίσταται στην απόκτηση γνώσεων και στην κατανόηση βασικών εννοιών και γεγονότων αναφορικά με τους κοινωνικούς, πολιτικούς και πολιτειακούς θεσμούς, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτών• προαγωγή ενός συστήματος αρχών, αξιών, στάσεων και συμπεριφορών που να συνάδουν με την φύση και τις πρακτικές της δημοκρατίας, κλπ. Να σημειωθεί ότι η ύπαρξη, σε εθνικό επίπεδο, ενός ολοκληρωμένου συστήματος εκπαίδευσης για την ιδιότητα του πολίτη και για τον ρόλο του ψηφοφόρου, αποτελεί έναν από τους τρόπους μέτρησης της
πολιτικής συμμετοχής σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

5.1.2. Εκπαίδευση στην ιδιότητα του δημοκρατικού πολίτη στο πλαίσιο της οικογένειας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού απαιτείται πρώτα απ’ όλα ενίσχυση της δημοκρατικής λειτουργίας της ίδιας της οικογένειας.

5.1.3. Εκπαίδευση στην ιδιότητα του δημοκρατικού πολίτη, στο πλαίσιο δράσεων μη τυπικής και άτυπης μάθησης που διενεργούνται στον ελεύθερο χρόνο των νέων, με τη συνεισφορά και των συμβούλων νέων.

5.1.4. Παροχή ευκαιριών συμμετοχής και άσκησης της ενεργού πολιτειότητας για τη νεολαία, ιδίως τη μαθητική.

5.1.5. Μείωση του ορίου ηλικίας ψήφου, καθώς και του ορίου ηλικίας που αφορά στην άσκηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι

5.1.6. Εφαρμογή ποσοστώσεων υπέρ της συμμετοχής των νέων, σε ψηφοδέλτια.

5.1.7. Μεγαλύτερη εκπροσώπηση των νέων σε τοπικές επιτροπές και δημοτικά όργανα, ενθάρρυνση της συμμετοχής τους σε οργανώσεις παντός είδους (πολιτικές, συνδικαλιστικές, επαγγελματικές, κλπ.), καθώς και σε δραστηριότητες που στοχεύουν στην υποστήριξη/βελτίωση της τοπικής κοινότητας.

5.1.8. Περισσότερη και ποιοτικότερη ενημέρωση των νέων σχετικά με τις υφιστάμενες ευκαιρίες συμμετοχής, τα δημοκρατικά δικαιώματα, τη λειτουργία των πολιτικών και πολιτειακών θεσμών, το ελληνικό εκλογικό σύστημα και τις εκλογικές διαδικασίες.

Δείκτες παρακολούθησης

 • Επίπεδα συμμετοχής (σε ποσοστά) των νέων στις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές εκλογές, καθώς και στις Ευρωεκλογές.
 • Αριθμός νέων, ηλικίας 18-30 ετών, που έχουν εκλεγεί σε δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια της χώρας, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
 • Επίπεδα συμμετοχής (σε ποσοστά) των νέων σε οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, όπως σε αθλητικούς συλλόγους, οργανώσεις νέων, πολιτικές νεολαίες, πολιτιστικούς συλλόγους, συνδικάτα/επαγγελματικά σωματεία, θρησκευτικές οργανώσεις, επιστημονικούς συλλόγους, κλπ.

Ο εθελοντισμός συνδέεται με τη συμμετοχή των νέων με τουλάχιστον δύο τρόπους:

Πρώτον, ο ίδιος ο εθελοντισμός συνιστά μια μορφή συμμετοχής που βασίζεται σε ένα αίσθημα αλληλεγγύης ανάμεσα στους νέους και σε άλλες κοινωνικές ομάδες για ανιδιοτελή προσφορά απέναντι στα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας• δεύτερον, ο εθελοντισμός αποτελεί ένα μονοπάτι για περισσότερη συμμετοχή και σε άλλες σφαίρες της δημοκρατικής ζωής, από την εκπαίδευση μέχρι και την απασχόληση. Επιπλέον, ο εθελοντισμός προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες άσκησης της ενεργού πολιτειότητας μιας και μέσω των εθελοντικών δραστηριοτήτων οι νέοι, αφενός λαμβάνουν μέρος στη διευθέτηση κοινωνικών, ανθρωπιστικών και περιβαλλοντικών θεμάτων και, αφετέρου, αποκτούν πολύτιμη άτυπη εμπειρία μάθησης και αξίες όπως, ο διάλογος, ο αμοιβαίος σεβασμός, η διαπολιτισμική κατανόηση και η αλληλεγγύη.

Επίσης, ο εθελοντισμός μπορεί να παρέχει τα μέσα για προσωπική εξέλιξη, αυτοβελτίωση, ενώ, ταυτόχρονα, μέσω του εθελοντισμού τα άτομα αισθάνονται περισσότερο σημαντικά και αναγκαία στην κοινότητα.

Ειδικότερα, σε ότι αφορά στον εθελοντισμό, μεταξύ άλλων, χρειάζεται να επιδιωχθούν τα ακόλουθα:

5.2.1. Ανάδειξη και αναγνώριση της αξίας του εθελοντισμού μεταξύ των νέων μέσα από στοχευμένες εκστρατείες ενημέρωσης.

5.2.2. Δημιουργία ευκαιριών συμμετοχής σε εθελοντικές δραστηριότητες για όλους τους νέους, συμπεριλαμβανομένων και των νέων με λιγότερες ευκαιρίες.

5.2.3. Προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

5.2.4. Προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού, στο πλαίσιο της λειτουργίας του σχολείου.

5.2.5. Επαρκής εκπαίδευση και προετοιμασία, καθώς και παροχή κατάλληλου εξοπλισμού (όπου είναι απαραίτητο) για τους νέους εθελοντές. Η υποστήριξη αυτή μπορεί να παρέχεται τόσο από τους επίσημους φορείς του κράτους, όσο και από οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών εφόσον διαθέτουν τη σχετική τεχνογνωσία και επάρκεια.

5.2.6. Ανάπτυξη μηχανισμών αναγνώρισης και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτώνται κατά τη διάρκεια της συμμετοχής των νέων σε εθελοντικές δραστηριότητες και διασύνδεσή τους με το εκπαιδευτικό σύστημα και την απασχόληση.

5.2.7. Δημιουργία επαρκούς νομοθετικού πλαισίου για την εκπαίδευση και την ασφαλιστική κάλυψη των εθελοντών, καθώς και τη λειτουργία, χρηματοδότηση και αξιολόγηση των εθελοντικών οργανώσεων που αξιοποιούν την προσφορά των νέων.

Δείκτες παρακολούθησης

 • Επίπεδα συμμετοχής (σε ποσοστά) των νέων σε εθελοντικές οργανώσεις, σε εθνικό επίπεδο.
 • Ποσοστά των νέων που συμμετέχουν σε οργανωμένες εθελοντικές δραστηριότητες, σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Ποσοστά των νέων που συμμετέχουν σε οργανωμένες εθελοντικές δραστηριότητες μέσω του σχολείου τους.

Περιλαμβάνει την εξασφάλιση της συμβολής των νέων σε όλα τα στάδια της πολιτικής διαδικασίας δηλαδή κατάρτιση, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση πολιτικών και προγραμμάτων.

Μέσω της συμμετοχής των νέων σε τέτοιου είδους διαδικασίες διασφαλίζεται ότι οι παραγόμενες πολιτικές αντικατοπτρίζουν τα δικαιώματα των νέων και εξυπηρετούν τα πραγματικά τους συμφέροντα.

Ειδικότερα, χρειάζεται να επιδιωχθεί:

5.3.1. Η εγκαθίδρυση συμβουλευτικών επιτροπών νεολαίας (όπως, φόρουμ νεολαίας, συμβούλια νέων, κ.α.).

5.3.2. Η δημιουργία μηχανισμών δομημένου διαλόγου – σταθερών και μόνιμων ή και ad hoc διαβουλεύσεων για μεμονωμένα θέματα – ανάμεσα στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους νέους.

5.3.3. Η εξασφάλιση ευκαιριών συμμετοχής σε δομές λήψης αποφάσεων για όλους τους νέους.

Δείκτες παρακολούθησης

 • Αριθμός των διαβουλεύσεων που διεξάγονται κατ’ έτος μεταξύ των νέων και της Πολιτείας σχετικά με θέματα που τους αφορούν, καθώς και το ποσοστό των νέων που λαμβάνουν μέρος σε αυτές τις διαβουλεύσεις (π.χ. διαβουλεύσεις που διενεργούν τα διάφορα υπουργεία για σχέδια νόμου, κλπ.).
 • Αριθμός των σταθερών μηχανισμών (ή και οργάνων) διαλόγου/διαβούλευσης ανάμεσα στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους νέους, σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο.
 • Ποσοστό των νέων που λαμβάνουν μέρος σε διαβουλεύσεις που πραγματοποιούνται σε τοπικό επίπεδο, στο πλαίσιο του Ν. 3852/2010.

Όπως καταδεικνύει η επιστημονική έρευνα, τα επίπεδα συμμετοχής των νέων με λιγότερες ευκαιρίες σε επίσημες και ανεπίσημες μορφές πολιτικής δράσης τείνουν να είναι πολύ μικρότερα σε σύγκριση με εκείνα που αναφέρονται στους υπόλοιπους νέους.

Ομοίως, η εκπροσώπηση των νέων γυναικών στους θεσμούς της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας εμφανίζεται πολύ μικρότερη από εκείνη των νέων ανδρών, σε διεθνές επίπεδο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα αυτά, θεωρείται απαραίτητο να επιδιωχθούν τα ακόλουθα:

5.4.1. Παροχή κατάλληλης και στοχευμένης πληροφόρησης, μιας και οι νέοι αυτής της κατηγορίας, συχνά δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, ούτε και τις δυνατότητες που τους προσφέρονται για ενεργό συμμετοχή. Στο ίδιο πλαίσιο, θα πρέπει να προβλεφθεί ειδική μέριμνα για να αρθούν τα διάφορα εμπόδια που συχνά αντιμετωπίζει αυτή η κατηγορία νέων ως προς την πρόσβασή της στην πληροφόρηση, όπως γλωσσικά εμπόδια, αδυναμία χρήσης του διαδικτύου, κλπ.

5.4.2. Εκπαίδευση των νέων με λιγότερες ευκαιρίες σε δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την άσκηση της ιδιότητας του δημοκρατικού πολίτη.

5.4.3. Παροχή συνεχούς υποστήριξης από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό και συμβούλους νέων.

5.4.4. Προτεραιότητα στη χρηματοδότηση δράσεων που διενεργούνται από οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών για νέους με λιγότερες ευκαιρίες.

5.4.5. Προαγωγή της συμμετοχής εκείνων των νέων που λόγω της ένταξής τους σε συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες (π.χ. στρατευμένη νεολαία, σπουδαστές στρατιωτικών σχολών ή σχολών σωμάτων ασφαλείας) ή της ιδιαίτερης κατάστασής τους (π.χ. νέοι κρατούμενοι, νέοι εξαρτημένοι/απεξαρτημένοι, κλπ.) ενδέχεται να στερούνται κάποιων ευκαιριών, δικαιωμάτων και προνομίων που απευθύνονται στο σύνολο της νεολαίας.

Δείκτες παρακολούθησης

 • Θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι δείκτες που αναφέρθηκαν και στον Υποστόχο 5.1 , με έμφαση όμως σε επιλεγμένες ομάδες νέων. Επί παραδείγματι, θα μετρηθεί το ποσοστό των νέων γυναικών (αντίστοιχα, των νέων με αναπηρία, των νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο, κλπ.) που έχουν εκλεγεί σε δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια της χώρας, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
 • Ένας επιπλέον δείκτης, θα είναι ο αριθμός των μέτρων (συμπεριλαμβανομένων και των νομοθετημάτων) και των προγραμμάτων που υλοποιούνται σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο για την προαγωγή της συμμετοχής των νέων αυτής της κατηγορίας, καθώς και ο συνολικός αριθμός ωφελουμένων νέων από τα συγκεκριμένα μέτρα και προγράμματα.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου υποστόχου, θεωρούνται απαραίτητα τα εξής βήματα:

5.5.1. Η προαγωγή του ψηφιακού εγγραμματισμού των νέων και, γενικά, η εξοικείωσή τους με τις ΤΠΕ.

5.5.2. Η εξασφάλιση πρόσβασης στο διαδίκτυο, χωρίς διακρίσεις, για όλες ανεξαιρέτως τις κατηγορίες του νεανικού πληθυσμού.

5.5.3. Η εγκαθίδρυση νέων δομών διαδικτυακής επικοινωνίας μεταξύ κρατικών φορέων και νέων (π.χ. μεταξύ των Δήμων και της νεολαίας του κάθε τόπου, κλπ.), τόσο με τη χρησιμοποίηση κλασσικών διαδικτυακών πλατφορμών (π.χ. ιστοσελίδες, μπλογκ, κλπ.) όσο και με την αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καθώς και ειδικών εφαρμογών (apps) που ευνοούν καλύτερα την άμεση, διαδραστική και πολυεπίπεδη επικοινωνία.

5.5.4. Η ανάληψη κατάλληλων πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της χαμηλής συμμετοχής των νέων σε υφιστάμενες διαδικτυακές πλατφόρμες.

5.5.5. Η δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου που να είναι ελκυστικό για τους νέους, με την συμμετοχή και των ίδιων των νέων στη διαδικασία.

5.5.6. Η καλύτερη διαχείριση του τεράστιου όγκου πληροφοριών που διακινείται προς τους νέους (π.χ. μέσω της εφαρμογής ειδικών ψηφιακών πρωτόκολλων και άλλων σχετικών μέτρων, με την καλύτερη εκπαίδευση του προσωπικού που ασχολείται με την διακίνηση πληροφοριών, κλπ.), ώστε να λαμβάνουν την πληροφόρηση που έχουν πραγματικά ανάγκη και να μην «χάνονται» ανάμεσα σε άχρηστες ή ακόμη και ψευδείς ειδήσεις.

Δείκτες παρακολούθησης

 • Ποσοστό των νέων που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι για να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που παρέχει.
 • Ποσοστό των νέων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για την επικοινωνία τους με τις δημόσιες αρχές.
 • Ποσοστό των νέων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο (ιστοσελίδες, μπλογκ, κοινωνικά δίκτυα, κλπ.) για να αναρτήσουν τις απόψεις τους και για να πραγματοποιήσουν διάλογο σχετικά με κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα.
 • Αριθμός μηχανισμών ηλεκτρονικής διαβούλευσης/διαλόγου με τους νέους, σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο.
Leave a reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *