Δέσμευση για διαρκή διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέλη

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατάρτισης του Νεολαία ’17-’27, κατέστη σαφές ότι χρειαζόμαστε μια ισορροπημένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν στους νέους και στις νέες στην Ελλάδα. Για να είμαστε αποτελεσματικοί, οφείλουμε να διασφαλίσουμε την ισορροπία μεταξύ της υποστήριξης των ενδιαφερόμενων μερών, της υποστήριξης της δημόσιας διοίκησης και των ευκαιριών για τη νεολαία.

Ομοίως, πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ άμεσων πρωτοβουλιών και μακροπρόθεσμων αλλαγών που προβάλλει η στρατηγική.

Οι περισσότερες ιδέες για αυτές τις μακροπρόθεσμες αλλαγές υπογραμμίζουν την ανάγκη καλύτερης ευθυγράμμισης και συντονισμού, τόσο στο επίπεδο της δημόσιας διοίκησης και των ενδοϋπηρεσιακών δομών της, όσο και μεταξύ δημόσιας διοίκησης, ιδιωτικής πρωτοβουλίας και – γενικότερα – των φορέων που προσφέρουν υπηρεσίες και υποστήριξη για την ενδυνάμωση των νέων.

Γίνεται αντιληπτό ότι χρειάζεται να διασφαλιστούν:

  • Η ευθυγράμμιση του προγραμματισμού με ένα κοινό σύνολο αποτελεσμάτων και στόχων για τη νεολαία.
  • Η ενεργή συμμετοχή των νέων σε αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους.
  • Η δημιουργία ενός σημείου αναφοράς που θα διασφαλίζει ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να σημειώνει πρόοδο στους στόχους της Στρατηγικής για την Ενδυνάμωση των Νέων.
  • Η υιοθέτηση διαδικασιών λογοδοσίας και καλύτερων μεθόδων για την παρακολούθηση και μέτρηση των αποτελεσμάτων σε όλα τα επίπεδα.

Προς την κατεύθυνση αυτή κρίνεται καίριας σημασίας η εμπλοκή των ίδιων των νέων αλλά και των ενδιαφερόμενων μερών. Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων προέκυψαν τουλάχιστον δύο σημαντικά συμπεράσματα: Αφενός, ότι η διατομεακότητα των θεμάτων που επηρεάζει τους νέους δεν μπορεί να εξασφαλιστεί μόνον από ένα φορέα, αντίθετα απαιτούνται συνέργειες και συντονισμένη προσπάθεια από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να καταστεί εφικτή η εξεύρεση καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων. Αφετέρου, ότι κανείς δεν είναι πιο εξοικειωμένος με την αποτελεσματικότητα πρωτοβουλιών και μέτρων από την ίδια τη νεολαία και τους φορείς των τοπικών κοινωνιών.

Η δέσμευση για διαρκή διάλογο με τη νεολαία και τις τοπικές κοινωνίες πρέπει να αποτελεί κύριο στόχο οποιουδήποτε σχεδίου δράσης. Η διαδικασία διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο για την αμοιβαία κατανόηση των εύλογων προσδοκιών και αναγκών των ενδιαφερόμενων μερών. Οι διοικητικές δομές συνήθως παρέχουν διάφορες ευκαιρίες διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, από τις οποίες μπορούν να τροφοδοτήσουν με χρήσιμο υλικό τη λήψη αποφάσεων. Για το παρόν εγχείρημα προτείνεται η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ κυβέρνησης και ενδιαφερόμενων μερών με τη δημιουργία μίας Διαρκούς Επιτροπής Διαλόγου και Παρακολούθησης για την Ενδυνάμωση των Νέων, που θα λειτουργεί υπό το συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. Η εν λόγω επιτροπή θα απαρτίζεται από άτομα που θα εκπροσωπούν διαφορετικές συλλογικότητες, κουλτούρες, επαγγελματικούς χώρους και εκπροσώπους οργανώσεων νεολαίας, και θα συνεδριάζει σε τακτική βάση (τουλάχιστον τρεις φορές κατά έτος). Θα παρέχει συμβουλές προς την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς σχετικά με τον τρόπο καλύτερης στόχευσης των υφιστάμενων πρωτοβουλιών και προγραμμάτων, ενώ ταυτόχρονα θα μπορεί να προτείνει νέες κατευθύνσεις δράσεων.

Χωρίς αμφιβολία, η έμφαση στην πρόοδο των στόχων και στην επαλήθευση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων και των πρωτοβουλιών απαιτεί σημαντική παράμετρο επιτυχίας. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της συλλογικής επένδυσης είναι κρίσιμη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι:

  • θα μεγιστοποιηθεί η κοινωνική αξία των επενδυόμενων πόρων,
  • θα επιτευχθούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα,
  • θα αποφευχθεί η (αλληλ)επικάλυψη, και
  • θα αποτραπεί η πιθανότητα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εργαστούν προς αντίθετες κατευθύνσεις.

Στο πλαίσιο όλων των παραπάνω, οφείλουμε να συνεργαστούμε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων και αποτελεσματικών εργαλείων για τη βέλτιστη υποστήριξη της μέτρησης και αξιολόγησης της επιτυχίας των προγραμμάτων και των πρωτοβουλιών.

Leave a reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *