Αξιοπρεπής εργασία - Οι υποστόχοι

3.1.1 Η δημιουργία ενός πλαισίου που ενισχύει και προστατεύει τα εργασιακά δικαιώματα των νέων.

3.1.2. Η δημιουργία και ενίσχυση υποστηρικτικών δομών και προγραμμάτων για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και την παροχή κινήτρων για την απασχόληση.

3.1.3. Η βελτίωση της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

3.1.4. Η εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης των νέων εργαζομένων, ανεξαρτήτως καταγωγής, θρησκεύματος, σωματικών/ πνευματικών ικανοτήτων, φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

3.1.5. Η πρόληψη της εργασιακής διαρροής στο εξωτερικό (brain drain), η αξιοποίηση του ταλέντου Ελλήνων νέων που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό και η διασύνδεσή τους με νέους και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

 • Δείκτες παρακολούθησης
 • Ποσοστό ικανοποίησης νέων από την εργασιακή τους κατάσταση.
 • Ποσοστά απασχόλησης των κατόχων διαφόρων επιπέδων εκπαίδευσης.
 • Ποσοστό νέων μισθωτών.
 • Ποσοστό νέων αυτοαπασχολούμενων.
 • Ποσοστό καταγγελιών από νέους στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.
 • Αριθμός ελέγχων από όπου προκύπτει αδήλωτη εργασία για νέους, συμπεριλαμβανομένων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
 • Ποσοστό νέων σε συνδικαλιστικές ενώσεις και επαγγελματικές ενώσεις.
 • Ποσοστό νέων ανέργων ανάμεσα στον ενεργό πληθυσμό.
 • Ποσοστό μακροχρόνιων νέων ανέργων.
 • Ποσοστό νέων με προσωρινά συμβόλαια εργασίας.
 • Ποσοστό νέων εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ.
 • Ποσοστό νέων που έλαβαν υποστήριξη από τον ΟΑΕΔ ή άλλο δημόσιο οργανισμό για εύρεση εργασίας.
 • Ποσοστό νέων γεωργών και εργαζομένων στον πρωτογενή τομέα.
 • Ποσοστό νέων ΑμΕΑ στον εργασιακό χώρο.
 • Ποσοστό νέων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στον εργασιακό χώρο.
 • Ποσοστό νέων γυναικών στον εργασιακό χώρο.
 • Ποσοστό νέων γυναικών σε θέσεις ευθύνης.
 • Ποσοστό μισθολογικού αντικρίσματος έναντι εργασίας ίσης αξίας ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες. Ποσοστό νέων που συμμετέχουν στα προγράμματα του ΟΑΕΔ.
 • Ποσοστό θέσεων που δημοσιοποιήθηκαν στη Δι@υγεια και καλύφθηκαν από νέους.
 • Ποσοστό θέσεων του ιδιωτικού τομέα που ανακοινώθηκαν και καλύφθηκαναπό νέους.
 • Ποσοστό νέων πτυχιούχων και ερευνητών που έφυγαν στο εξωτερικό για λόγους εργασίας.
 • Ποσοστό νέων πτυχιούχων και ερευνητών που επέστρεψαν στην Ελλάδα.
 • Ποσοστό νέων του εξωτερικού που δηλώνουν επιθυμία για επιστροφή

Ο συγκεκριμένος υποστόχος επικεντρώνεται στην ενίσχυση και προώθηση της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης μέσα από τη δημιουργία ενός πλαισίου που αγκαλιάζει και ενθαρρύνει τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες των νέων, αλλά και τους εξοπλίζει με τα απαραίτητα εφόδια για να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους.

Στον υποστόχο αυτό λαμβάνονται επίσης υπόψη οι πρόσφατες εξελίξεις αναφορικά με την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που διευκολύνουν τη συμμετοχή όσων πολιτών επιθυμούν σε παραγωγικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνονται:

3.2.1. Η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη νεανική επιχειρηματικότητα.

3.2.2. Η καλλιέργεια επιχειρηματικών δεξιοτήτων από νεαρή ηλικία.

3.2.3. Η ενίσχυση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας.

3.2.4. Η προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και επιχειρηματικότητας ως προοπτικής για τους νέους.

Δείκτες παρακολούθησης

 • Ποσοστό αυτοαπασχολούμενων νέων.
 • Ποσοστό νέων που δημιουργούν τη δική τους επιχείρηση.
 • Ποσοστό νέων που αξιοποιούν κρατικά χρηματοδοτικά εργαλεία για την επιχειρηματικότητα.
 • Ποσοστό νέων που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στον πρωτογενή τομέα.
 • Ποσοστό νέων που επωφελούνται από προγράμματα κατάρτισης στην επιχειρηματικότητα.
 • Ποσοστό νέων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ για νέους επιχειρηματίες.
 • Ποσοστό νέων που κάνουν χρήση συνεργατικών χώρων εργασίας.
 • Ποσοστό νέων που λάβανε υποστηρικτικές υπηρεσίες από κέντρα στήριξης της ΚΑΛΟ.
 • Ποσοστό νέων που συμμετέχουν σε κοινωνικές επιχειρήσεις.
 • Ποσοστό νέων φυλακισμένων, αποφυλακισθέντων και νέων παραβατών σε δράσεις κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη του παρόντος υποστόχου είναι οι νέοι να λαμβάνουν τα κατάλληλα εφόδια για να μπορούν να εισέλθουν στην επαγγελματική ζωή.

Σημαντικό, επίσης, είναι οι νέοι να λαμβάνουν την κατάλληλη καθοδήγηση για την επιλογή επαγγελματικής απασχόλησης, αλλά και να αναπτύσσουν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να είναι προσαρμοστικοί στο επαγγελματικό περιβάλλον (career adaptability), συμπεριλαμβανομένων και των νέων με λιγότερες ευκαιρίες.

Στο πλαίσιο όλων αυτών είναι απαραίτητο να επιδιωχθούν τα ακόλουθα:

3.3.1. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την επαγγελματική ζωή και για επιχειρηματική δράση μέσα από την τυπική και τη μη τυπική εκπαίδευση.

3.3.2. Ο επαρκής και εμπεριστατωμένος επαγγελματικός προσανατολισμός.

3.3.3. Η κατάρτιση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ώστε να αποκτήσουν δεξιότητες και εμπειρία που θα τους βοηθήσει στην επαγγελματική τους εξέλιξη.

Δείκτες παρακολούθησης

 • Ποσοστό νέων που έλαβαν κατάρτιση στα σχολεία σχετικά με την επιχειρηματικότητα.
 • Ποσοστό νέων που επωφελούνται από προγράμματα μαθητείας του ΟΑΕΔ.
 • Ποσοστό νέων που έχουν λάβει voucher κατάρτισης.
 • Ποσοστό νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.
 • Ποσοστό νέων που συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας.
 • Ποσοστό νέων που βρήκαν εργασία μέσα από Γραφεία Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίων.
 • Ποσοστό ερευνών που αφορούν στη σύνδεση εκπαίδευσης και επαγγελματικής ζωής.
 • Ποσοστό νέων και ατόμων που εξυπηρετούνται από Κέντρα Συμβουλευτικής και προσανατολισμού νέων έως 25 ετών.
 • Ποσοστό νέων που έχουν λάβει καθοδήγηση στο πλαίσιο του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού.
 • Ποσοστό φορέων που χρησιμοποιούν το YouthPass.
 • Ποσοστό νέων που εντάχθηκαν στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.
 • Ποσοστό νέων φυλακισμένων, αποφυλακισμένων και απεξαρτημένων που έλαβαν κατάρτιση ή είχαν συμμετοχή σε πρόγραμμα μαθητείας.
 • Ποσοστό νέων μεταναστών στην αγορά εργασίας.
 • Ποσοστό νέων μεταναστών που έλαβαν κατάρτιση ή είχαν συμμετοχή σε πρόγραμμα μαθητείας.
 • Ποσοστό νέων που μιλούν πάνω από 2 γλώσσες.
Leave a reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *