Αξιοπρεπής εργασία - Αναλυτικά

Αιτιολόγηση επιλογής στόχου

Κατά τη διάρκεια της κρίσης, οι νέοι έχουν αναδειχθεί ως μια αρκετά ευάλωτη ομάδα και έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με πολλές προκλήσεις σε ό,τι αφορά στην αναζήτηση επαγγελματικής αποκατάστασης ή/ και εξέλιξής τους. Η οικονομική κρίση έχει επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στο παραγωγικό δυναμικό της χώρας ενώ η μείωση της συνολικής ζήτησης – και κατ’ επέκταση της παραγωγής- δεν επιτρέπουν εύκολα τη δημιουργία νέων και ποιοτικών θέσεων εργασίας και επιδεινώνουν τις προοπτικές στην αγορά εργασίας. Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα αισθητό μεταξύ των νέων, οι οποίοι παρουσιάζουν τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας μεταξύ όλων των κατηγοριών του εργατικού δυναμικού. Η αβεβαιότητα όσον αφορά στην εργασία και το εισόδημα αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τους νέους να επιτύχουν τη μετάβασή στην ενήλικη ζωή, ενώ επιπλέον μπορούν να επιφέρουν κοινωνικό αποκλεισμό, επιπτώσεις στην υγεία αλλά και στην προοπτική δημιουργίας οικογένειας. Ταυτόχρονα, εντοπίζονται συγκεκριμένοι πληθυσμοί ανάμεσα στους νέους, όπως νέες γυναίκες, νέοι μετανάστες, άτομα με αναπηρίες, κλπ, οι οποίοι έχουν ακόμα λιγότερες ευκαιρίες ή δυνατότητες για επαγγελματική αποκατάσταση. Σημαντικό είναι, επίσης, να σημειώσουμε ότι η αδήλωτη εργασία πλήττει κυρίως τους νέους, καθώς η Ελλάδα εμφανίζει διαχρονικά ένα από τα υψηλότερα επίπεδα παραοικονομίας και αδήλωτης εργασίας μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης.

Παράλληλα, η κατάσταση στον τομέα της απασχόλησης των νέων περιγράφεται πλέον από τα εξής, νέα, δεδομένα:

  • Συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες εργασίας και μορφές απασχόλησης των εργαζομένων.
  • Εμφάνιση νέων ευέλικτων μορφών απασχόλησης, όπως η εργασία από το σπίτι και η τηλεεργασία.
  • Σημαντική αύξηση του αριθμού των ατόμων που εργάζονται με μερική απασχόληση ή αυτοαπασχόληση.

Μολονότι σε καταστάσεις βαθειάς οικονομικής κρίσης, η εξασφάλιση θέσεων εργασίας για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού αποτελεί προτεραιότητα, εντούτοις η βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στις καλές συνθήκες εργασίας και στην ποιότητα της εργασίας. Και τούτο διότι, οι συνθήκες εργασίας και η ποιότητα της εργασίας αποτελούν δύο καίριους παράγοντες για την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη: Πρώτον, επειδή ένα καλό εργασιακό κλίμα δημιουργεί γενικότερη εργασιακή ικανοποίηση και οδηγεί στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων, αφού καθιστά τους οργανισμούς πιο ανταγωνιστικούς με την έννοια της προσέλκυσης και δέσμευσης υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού. Δεύτερον, επειδή η δημογραφική πρόκληση μας αναγκάζει να στρέψουμε την προσοχή στις συνθήκες εργασίας, αφού η γήρανση του ευρωπαϊκού εργαζόμενου πληθυσμού απαιτεί να δοθεί προσοχή σε δύο ζητήματα: α) στη διασφάλιση ότι οι απαιτητικές συνθήκες εργασίας μπορούν να αναληφθούν από ένα όλο και πιο ηλικιωμένο εργατικό δυναμικό και β) ότι η εργασία είναι βιώσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, γεγονός που θα επιτρέψει την επέκταση του εργασιακού βίου.

Στο πλαίσιο αυτό, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι σήμερα αποτελούν ένα εργατικό δυναμικό που είναι καταρτισμένο καλύτερα από ποτέ, οφείλουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις εκείνες που θα μας επιτρέψουν:

  • Να σχεδιάσουμε θέσεις εργασίας που χρησιμοποιούν πλήρως τις δεξιότητες των νέων.
  • Να προωθήσουμε τη δια βίου μάθηση για την ανάπτυξη και την πρόληψη της απαξίωσης των δεξιοτήτων, ιδίως καθώς οι ανισότητες αυξάνονται και η ανεργία παραμένει υψηλή.
  • Nα δώσουμε στους ίδιους τους νέους την ευκαιρία να προσδιορίσουν τα πεδία των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών τους.

Αν και η Ελλάδα κατατάσσεται μεταξύ των κρατών με μέτριες επιδόσεις καινοτομίας, η ενίσχυση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών νέων με έμφαση σε αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας αλλά και η εστίαση σε νέα και καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και τομείς αποτελούν προϋπόθεση για την ουσιαστική ανάπτυξη και την αύξηση της απασχόλησης. Η απασχόληση των νέων και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητάς τους συνδέεται με τον 8ο στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ψηφίσματος του ΟΗΕ για την Ατζέντα 2030 (A/RES/70/1, 2015), ο οποίος προβλέπει μέχρι το 2030 την πλήρη και παραγωγική απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία για όλους. Σημαντικό επίσης είναι ότι η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία κατά την περίοδο 2010- 2018 έχει θέσει ως έναν από τους βασικούς στόχους τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών με ισότιμους όρους για την αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε δύο ειδικές δράσεις στον τομέα των πολιτικών για τη νεολαία:

  • Τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020» που εστιάζει στους νέους και προσεγγίζει διαφορετικούς στόχους σε σχέση με αυτούς, δίνοντας έμφαση στους νέους εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και αγοράς εργασίας (NEETs), καθώς και στην υποστήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.
  • Τις Εγγυήσεις για τη Νεολαία (2013/C 120/01) που προβλέπουν την έγκαιρη παρέμβαση και καθοδήγηση των νέων μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, ώστε να παραμείνουν σε σύνδεση με την αγορά εργασίας είτε μέσω της εύρεσης μια θέσης εργασίας ή μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης ή μέσω της μαθητείας. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η μείωση της νεανικής ανεργίας και η δημιουργία μιας δέσμης προληπτικών μέτρων που στοχεύουν στην ενίσχυση της ζήτησης της νεανικής εργασίας, στην απόκτηση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων των νέων αλλά και στην ομαλή τους μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση.

Τα παραπάνω στοιχεία καθιστούν σημαντικό να υιοθετηθούν μέτρα και πρωτοβουλίες με την ενεργοποίηση του συνόλου των οργανισμών και φορέων σχεδιασμού, άσκησης και υλοποίησης πολιτικών για την εκπαίδευση, την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της επικουρικότητας.

Υποστόχος 3.1.: Δημιουργία αξιοπρεπών και βιώσιμων θέσεων εργασίας για τους νέους και αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας.

Υποστόχος 3.2.: Υποστήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας

Υποστόχος 3.3.: Κατάλληλη προετοιμασία των νέων για την είσοδό τους στην επαγγελματική ζωή. 

Leave a reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *